Všeobecné obchodné podmienky/ Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Lucia Benková, so sídlom Kocurany 189, 972 02  Opatovce nad Nitrou, Slovensko, DIČ: 1071021248.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom

1.2  Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webovej stránke. Bližšie informácie môže záujemca získať na adrese: luciabenkova.author@gmail.com.

Kupujúci objednáva vybraný produkt zaslaním objednávky mailom na adresu: luciabenkova.author@gmail.com alebo telefonicky: +421 919 177 357. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať, prípadne doplniť alebo opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný produkt a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu zakúpeného produktu.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

1.3 Faktúry a forma úhrady

Pri objednávaní tovaru sa kupujúci s predávajúcim dohodnú na forme úhrady a spôsobe doručenia tovaru. Následne predávajúci poskytne pokyny k platbe.

Na základe objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Takýto doklad zaslaný poštou spolu so zásielkou zároveň slúži ako dodací list

1.4 Spôsob platby

Možnosti platieb:

 1. a) bankovým prevodom po zaslaní objednávky
 2. b) v hotovosti pri prevzatí tovaru – dobierka na účet

1.5 Dodacie lehoty

Objednávky hmotných produktov vybavuje predávajúci priebežne, v rámci svojich možností, najneskôr však odosiela do 7 dní od uhradenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak by predávajúci nebol schopný tento termín dodržať (napr. cestovanie, choroba…) je povinný kupujúceho včas informovať.

1.6 Spôsob dodania tovaru

Tovar predávajúci posiela Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky. Ak zásielka nepríde do 14 dní od zadania objednávky, kupujúci by mal predávajúceho kontaktovať.

1.7 Záručná doba a reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Reklamácie sú posudzované individuálne, v prípade problémov či otázok môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom: luciabenkova.author@gmail.com.

Predávajúci zodpovedá za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie dokladu

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar

1.8 Vrátenie tovaru:

Tovar môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačnú povinnosť podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, predávajúci zasiela nepoškodený tovar späť na vlastné náklady, nikdy nie dobierkou. Je nevyhnutné kontaktovať predávajúceho vopred e-mailom na: luciabenkova.author@gmail.com.

Knihy nie je možné vrátiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

1.9 Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

1.10 Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 20. 9. 2017. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

2  Ochrana osobných údajov

Ochranu súkromných údajov kupujúceho berie predávajúci vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstupuje do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Predávajúci sa bude snažiť o to, aby zverené údaje kupujúceho boli zabezpečené proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb.

Na požiadanie kupujúceho je predávajúci schopný poskytnúť informácie o tom, aké údaje o kupujúcom na webe zaznamenáva. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email, predávajúci zaznamenáva len v prípade, že boli poskytnute kupujúcim dobrovoľne v rámci registrácie na webe predávajúceho, nákupom produktov, či súťažou.

Osobné údaje kupujúceho predávajúci využíva za účelom plnenia zmluvných povinností v súvislosti s predajom tovaru, za účelom vedenia účtovníctva a za účelom priameho marketingu – zasielanie informačných/obchodných materiálov. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak kupujúci nemá záujem o informácie tohto typu, môže predávajúceho kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť.

3  Kontakt

luciabenkova.author@gmail.com
+421 919 177 357
www.luciabenkova.com

Mgr. Lucia Benková
Kocurany 189
972 02  Opatovce nad Nitrou
Slovensko

DIČ: 1071021248
Nie je platcom DPH

Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy z výkonu slobodného povolania je zapísaná na Daňovom úrade v Trenčíne.

© 2017 Lucia Benková