Pracovné listy

Stiahnite si ZADARMO pracovné listy pre predškolákov na rozvoj grafomotoriky a pracovné listy a hry pre školákov zamerané na objavenie lásky k životnému prostrediu!

Pracovné listy so zajačikom Čudovačikom napomáhajú pri rozvoji grafomotoriky u detí predškolského veku (5 – 6 rokov). Grafomotorické zručnosti sú jedným z kritérií pri posudzovaní školskej zrelosti dieťaťa v súvislosti s nástupom do 1. ročníka ZŠ. Nácvik grafomotorických úloh či hier prispieva k príprave dieťaťa na písanie, zvyšuje výtvarnú zručnosť a dieťa nadobúda sebadôveru, čo sa neskôr môže prejaviť aj pri úspešnom zvládaní úloh nielen v škole. Trénuje sa spojenie oka, mozgu, ruky – vizuomotorika – súhra zrakového vnímania s pohybom ruky.

Pri kreslení či vypĺňaní pracovných listov by dieťa malo sedieť vzpriamene, mať primeranú vzdialenosť očí od podložky, držať písaciu potrebu správnym spôsobom, ako aj vyvíjať primeraný tlak na podložku. Nácvik grafomotorických prvkov ako horný a dolný oblúk, vlnovka, lomená línia, ležatá a stojatá osmička precvičuje pohyby dlane a prstov. Nácvik grafomotorických prvkov ako vertikálne a horizontálne línie, krivky, slučky precvičuje pohyb zápästia. Dieťa motivujeme povzbudzovaním a pozitívnym hodnotením.

Pracovné listy pre predškolákov:

Pracovný list č.1:
Vekové odporúčanie 5 – 6 rokov. Dodržiavanie línie predkreslených obrázkov, nácvik kruhu a nácvik rovných čiar prostredníctvom obtiahnutia predkreslených línií, spájania bodov, hra s bodom.


Pracovný list č.2:
Vekové odporúčanie 5 – 6 rokov. Nácvik vertikálnych (zvislých) prerušovaných línií v smere zhora nadol. Dodržiavanie línie pri vyfarbení predkresleného obrázku.


Pracovný list č.3:
Vekové odporúčanie 5 – 6 rokov. Nácvik horizontálnych (vodorovných) súvislých línií v smere sprava doľava. Nácvik slučiek. Dodržiavanie línie pri vyfarbení predkresleného obrázku.


Pracovný list č.4:
Vekové odporúčanie 5 – 6 rokov. Dodržiavanie línie predkreslených obrázkov, nácvik vlnoviek. Dopĺňanie lomených línií i krúživých línií do jedného celku. Dodržiavanie línie pri vyfarbení predkresleného obrázku.

Pracovné listy pre školákov:

Pracovný list č.1:
Vekové odporúčanie: raný školský vek. Matematická úloha – sčítavanie do päť. Oboznámenie sa so separovaním odpadu.


Pracovný list č.2:
Vekové odporúčanie: školský vek. Priradenie obrázkov podľa správnosti. Oboznámenie sa s alternatívnym využitím prírodných zdrojov pri výrobe energie.


Pracovný list č.3:
Vekové odporúčanie: školský vek. Matematická hra – spájanie bodov od najnižšieho čísla po najvyššie. Oboznámenie sa s alternatívnou možnosťou výroby energie pri využití prírodného zdroja, akým je vietor.